خشکیدگی

خسته کننده می شوم
برای تمام اطرافیان
انسانی تکراری
خشک
و بی روح
تنها می مانم
شاید در این تنهایی
قطره اشکی
نم کند این خشکیدگی من را
و ببندد در بر شکست مجدد

م.فردا
1390/05/11

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!