به انتظار

به انتظار نشسته ام
به انتظار تو
تو رفته ای و من
و این انتظار شور
شانه به شانه در آفتاب خشک
جان می دهیم به هم
در نبود تلخ تو

م.فردا
1390/05/21

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!