باز

باز دستان به هم گره کرده ی تو
باز چشمان به هم ریخته من
باز سخن از کار و همین روز ها بود
باز نگاهم به نگاهت نگران بود

م.فردا
1390/05/21

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!