باخت

باخته ای
تمام مهره هایت را
در نبردی نا برابر
بر کودک دست فروش
که گل لبخند را
از زیر دستانت ربود

م.فردا
1390/05/22

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!