امروز نیز بارید

امروز نیز بارید
بارید
ولیکن بی اثر
تمامی زشتی های روزمرگی
بر تنم مانده
زار می زند
گریه می کند
و پنجه می ساید
چون من
بارید
ولیکن
بی اثر
چون من

م.فردا
1390/06/04

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!