یک اشتباه و مهر پایان

نوشته ای که برای صلج و پوزش رفته بود
تنها شعله بر افراشت
نگارش غلط من و خواندن اشتباه تو
مهر پایانی بود
بر دوستی پر مهر تو

م.فردا
1390/04/30

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!