کوچک تر از یک تشکر

همه را از تو دارم
دستانی دارم
تا برایت با آنها دعا کنم
دست هایت را ماساژ بدهم
پاهایی
که برایت به سر کار بروم
قلبی که برایت بتپد
و از دیدن لبخند هایت به اوج آسمان برود
چشمانی
که هزاران بار آرزو کرده اند
زیر پایت باشند
و تنی
که چه ناقابل
همه را کنار هم جمع کرده است

م.فردا
1390/04/27

* تقدیم به کسی که تمام سال های زندگی ام در کنارم بوده است.

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!