نشسته ام به انتظار

نشسته ام به انتظار
روز ها، ماه ها، …
تکرار یک فضا
یک جرعه از عطش دیدار مجددمان
و بی خیالی مطلق تو

م.فردا
1390/05/01

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!