نزدیک است

صدای مرگ را
در یک قدمی به وضوح می شنوم
بی دلیل و انگیزه زیستن
صدایش را رسا تر کرده
تیرگی شب نیز
انعکاسی بلند و بی پایان به آن می دهد
تکرار واژه است
که با هر تپش قلب که به گوش می رسد
پایانت نزدیک است
نزدیک است
نزدیک

م.فردا
1390/04/31

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!