من

من بودن
سخت ترین کاری که تا کنون سعی کرده ام انجام دهم
تا کنون همه بوده ام و هیچ
حال ببینید مرا
که از نو زاده می شوم

م.فردا
1390/05/04

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!