مسیر تازه

مسیر تازه ای
در افق زندگی دیده می شود
مسیری پر از درخت های گیلاس
در یک سو
و انگور ها در سویی دیگر
تنها لازم است
از مسیر کنونی جدا شده
و به آن پیوست

م.فردا
1390/04/15

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!