لبخند

خوشحال می شوم
ز دیدن لبخند هایتان
هر چند نمی شناسمتان
آرزوی هر روزه ی من
طولانی بودن عمر لبخندتان
طولانی تر از عمر من

م.فردا
1390/04/12

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!