لبخندی بر لبان تو

خوشحال می شوم
چو گویی دنیا به من داده اند
آنگه که لبخند بر لبان تو می بینم

م.فردا
1390/04/30

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!