عریان شو

عریان شو
عریانی ات بی مشکلی است
آنگاه که عریان زاده
و عریان می رویم
ما برای پیوستن
همه روزی عریان می شویم
بر کن این پوسته
که چو دیوار
میان مان فاصله افکنده است

م.فردا
1390/05/01

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!