عالمی دیگر

عالمی
فرا تر از وسعت دید من و تو
با سقفی بلند تر از آسمان ما
و خورشیدی درخشان تر از خورشید ما
رود هایی
پر ز شراب
که هر جرعه اش هزاران سال خوشی و رقص به همراه دارد
تنها در لحظه تماس ما
بوسه های ما
هزاران بار از نو متولد می شود

م.فردا
1390/04/15

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!