شکسته می شوم

چنان شکسته می شوم
که صدایش گوش همسایگان را می آزارد
چنان افسرده می شوم
که نگاهم چون مستان باده به دست
مرا گرفتار می کند
مرا مخوانید
که گوش هایم
جز ناله ی دلم
جز صدای او
هیچ نمی شنود

م.فردا
1390/04/12

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!