در پس مرگ من

در پس مرگ من
کسی نخواهد گریست
که این نه پایان من است و نه پایان شما

بگذارید همه گرد آیند
دوست و دوشمن، آشنا و غریبه ها
در آن لحظه همه یکسانید

خنده زنید که مجدد در جهان خود زنده می شوم
خنده زنید که به تمام نرسیده ها رسیده ام
به آنجا که جهان پیش پای من
هزاران بار سجده می کند

م.فردا
1390/04/31

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!