خفقان در سکوتی

به جنون می رانی مرا
با هر نگاه افسرده ات
و باز می مانم ز حرف زدن
با اشاره ات برای سکوت

م.فردا
1390/04/27

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!