خط خطی

با شنیدن صدایش
رو به آسمان می روم
همچون امروز
ولیکن
بیش از پیش به فکر فرو می روم
تنها با دیدن نوشته هایش
همچون امشب

به هم می ریزد
تمام فکر ها
خیال ها
نوشته ها
و من
و در آخر
برگه ای پر از خط خطی روی میز می ماند
و بوی عطرش در فضا

م.فردا
1390/04/14

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!