تماماً برای توست

مرا چک چک اشک هایت بیدار می کند
گریه ات برای چیست؟
تمام هستی ام
تماماً برای تو
.
..

گریه ات برای چیست؟
بوی مرده می دهم
دگر صدای من
برایت نا آشناست
مرده ام ولی
تمام هستی ام
تماماً برای توست

م.فردا
1390/04/12

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!