بود و نبود من

در آنجا که بود و نبود من
بی اهمیت تر از خود من است
تنها به نظاره می نشینم
دور شدن همه مردمان را
که روزی
همین بی اهمیت بودن من
مهم خواهد بود

م.فردا
1390/04/26

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!