به همین آهستگی

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=qKj9ZMfiAJs&rel=0&w=600]

به همین آهستگی که می خوانی
جانم ز تن می رود
و امیدی نه به فردایی هست
و نه بازگشت تو
به همین آهستگی
در کنج حیاط متروک خانه ام
جانم ز تن می رود

م.فردا
1390/04/28

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!