بهشت

جهان بهشت می شود
گر خنده بر من زنی
جام شراب می دهی
در هر نگاه و ناز

م.فردا
1390/04/30

-= تقدیم به دوستی که بیش از همه از من رنجید، ببخش برای تمام نادانی هایم =-

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!