ادامه می دهم

تنها ادامه می دهم
تا به صبح برسم
همین
بی هیچ انگیزه ای
بی هیچ دلیلی

سخت است
برای ادامه زیستن
همیشه به دنبال دلیل بودن
و نیافتن

م.فردا
1390/04/31

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!