احساس راستین

احساس راستین آن است
که با گذشت زمان کم مشود
گر همیشه عاشق بودی
در حضور و غیابش
آنگه خود عاشق بخوان

م.فردا
1390/04/30

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!