کدامین

کدامین راه
کدامین صدا
و کدامین نوشته
مرا به تو خواهد رساند
که در انتظار رسیدن
هزاران بار راه ها رفته ام
هزاران بار خواب دیده ام
رسیدنم را
ولیکن هنوز
تنها در انتظار نگاه تو

م.فردا
1390/04/09

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!