کدامین غروب

گاه بر بلندای افق
طرح دو عاشق می بینید
آسمان غروب است
و دست ها در دست هم
ولیکن هیچگاه
نپرسیده اید چرا غروب؟
چرا دست ها در هم؟
و چرا آغوشی در کار نیست؟
و نه بوسه ای؟
آن طرح
نه وصال است و نه نزدیکی
که لحظه خونین جدایی ست
به روایتی نرم تر

م.فردا
1390/04/08

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!