نیست

نه شعر است
نه داستان کوتاه
زندگی من است
که لحظاتش را
به انتظار نشسته ام

م.فردا
1390/04/09

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!