قلب

طرح قلب در قاب می کشد
بر دیوار می زند
ما قلب پشت قاب
بر دیوار می زنیم

م.فردا
1390/03/27

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!