سنگ قبر

گاه به نوشته هایم چنان می نگرم
که به سنگ قبر نانوشته ام
سنگی سیاه و ساده
تنها چند خط
نام و نام خانوادگی
تاریخ ها
و دیگر هیچ
تمامی نوشته ها نیز چنین هستند
من
شما
تاریخ
و دیگر هیچ
پس بخوانید
سنگ قبر مرا

م.فردا
1390/04/08

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!