رو به …

رو به زوال می رود
اندیشه مریض بودنم
رو به جنون می روم
پس از شنیدن پرسشت

گاه در این وادی محو
رو به جنوب می روم
خواه که در این آسمان
گوی که رو به خدا می روم

م.فردا
1390/03/27

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!