تماسی دیگر

صدا می آید
صدای زنگ
یک، دو، سه، ….
ادامه دارد
نه پاسخی و نه پیغام گیری
باز پشت در می ماند
یک تماس نا موفق دیگر

م.فردا
1390/04/08

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!