بی حاصل

آنچه از من
در بر شما به جای خواهد ماند
تله خاکی ست بی حاصل
کوله باری پر ز ورق
و مشتی عکس بی نور
به هزاران خواهش نیز
باد
آنها را نخواهد برد
آب
آنها را نخواهد شست
و زمین
آنها را در بر نخواهد گرفت
آری
بازمندگانم نیز چون من
بی حاصل خواهند بود

م.فردا
1390/04/08

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!