بوسه و باد

دستانم را به باد می دهم
تا تو را در آغوش کشد
بوسه به شب می دهم
تا طولانی ترین بوسه را به تو دهد
و من چه دور از تو
در این گوشه ی دنیا ایستاده ام

م.فردا
1390/04/08

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!