برای خود می نویسم

می نویسم
و برای خود ارسال می کنم
کار روز های من
انتظار یک نگاه
یک کلام
و کار شب های من
نوشتن برای خودم
آنهایی را که می بینید نه
دگران را می گویم
این سوی دیوار
چندین برابر
سیاه تر است
هزاران نوشته
تنها برای خودم
از درد هایی که نمی توان بیان نمود
از حرف هایی که با رفتنم
با من خواهند مرد
راه به جایی نخواهند برد
هیچ گاه
نه در حال که زنده ام
و نه پس از رفتنم

م.فردا
1390/04/09

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!