بایگانی ‘رویش’

خوشحالم


خوشحالم نه برای خود که برای او او نیز رفت و تبدیل به دگری شد او نیز به آنجا که آسوده و خوشحال است رفت و رسید به آنچه می بایست خیلی پیش تر ها می رسید خوشحالم برای او که چه خوشحال است برای او که مدتی را با هم بودیم و حال احساس […]

پیش آی


پیش می آید عشق، با هر آنچه که دارد و تو می خندی بر سادگی اش احساس سبکی، سکوت دیدار چشمانی شوخ زندگی دوباره ایست م.فردا 92.05.29

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!