بایگانی ‘چرندیات’

چرندیات ۱


همیشه هستند کسانی که چرندیات بنویسند و کسانی که گوش دهند و تحسین کنند اندک کسانی که به حق به نقد دیگران نشسته و اندک تر، کسانی که پیش از آن به نقد خویش کمر بسته م.فردا ۱۳۹۱/۴/۲۷

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!