کوری

بخوانید مرا
تا که فریاد کنم
درد بی درمان کوری چشمان را
در زمانه ای که قدم بر ماه می نهیم
کوری چشمانی
که از تیرگی و انسداد افکار است

م.فردا
1390/05/20

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!