شلیک

سر ها
همه پایین بودند
که صدایی آمد
کلام شلیک شده بود
گوش ها
نا خواسته هدف بودند
چشم ها
شاهدی بی گناه
بر گناه دستان

م.فردا
1390/04/08

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!