زوال

رو به زوال می رود
اندیشه مریض بودنم
سخت تر می شود جان دادنم
با هر بار نظاره ات
بار ها در غبار غم
رو به سکون می روم

م.فردا
1390/03/27

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!