اثر

گاه بر اين خرقه پاره ی من
اثر تازيانه روزگار است
اثر گاز سگ زندگى
و اثر پنجه زهراگین شکست

م.فردا
1390/04/08

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!